LEGEA nr.246/2004 Acreditare laboratoare

Scris de Advisor pe November 19th, 2008 in Legislatie

LEGEA nr.246 / 2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 38/1998 privind activitatea de acreditare a laboratoarelor si organismelor pentru evaluarea conformitatii

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:
Articol unic – Se aproba Ordonanta Guvernului nr.3 din 8 ianuarie 2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.38/1998 privind activitatea de acreditare a laboratoarelor si organismelor pentru evaluarea conformitatii, adoptata in temeiul art.1 pct.II.15 din Legea nr.559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.48 din 20 ianuarie 2004, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I, punctul 5 va avea urmatorul cuprins:

5. Literele g) si h) ale punctului 4 al articolului 6 vor avea urmatorul cuprins:
g) dezvoltarea parteneriatului international in domeniul acreditarii si al recunoasterii reciproce a acreditarilor;
h) participarea la elaborarea reglementarilor privind protectia vietii, sanatatii, securitatii persoanelor fizice, precum si a mediului si apararea intereselor consumatorilor la solicitarea autoritatilor;”

2. La articolul I punctul 7, punctul 7 al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:

7. sa asigure participarea echilibrata in activitatea de acreditare a reprezentantilor partilor interesate, cum ar fi: autoritati, producatori, asociatii profesionale si patronale reprezentative, organizatii pentru apararea intereselor consumatorilor, asociatii ale laboratoarelor acreditate si altele asemenea;”

3. La articolul I, dupa punctul 7 se introduce punctul 71 cu urmatorul cuprins:

71. Literele a) si b) ale punctului B al alineatului (2) al articolului 7 vor avea urmatorul cuprins:

a) Colegiul organismelor acreditate, care cuprinde reprezentantii laboratoarelor si organismelor de certificare si de inspectie acreditate, precum si asociatiile reprezentative fara scop patrimonial ale acestora;

b) Colegiul beneficiarilor, care cuprinde reprezentantii persoanelor juridice care beneficiaza de serviciile laboratoarelor si organismelor acreditate, cum sunt: agenti economici, inclusiv intreprinderi mici si mijlocii, organizatii patronale, camere de comert si industrie, organizatii financiar-bancare si de asigurari, asociatii profesionale, precum si altele asemenea, inclusiv asociatii fara scop patrimonial ale acestora;”

4. La articolul I punctul 8, alineatul (2) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:

(2) Asociatia, ca organism national de acreditare, functioneaza in coordonarea Ministerului Economiei si Comertului.”

5. La articolul I punctul 9, articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 14. – in conformitate cu prevederile art.46 alin.(1) lit.g) din Ordonanta Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, Asociatia are dreptul de a stabili si

3 de a incasa, dupa caz, tarife, pentru serviciile prevazute la art.6 pct.4 lit.d), e), j), k), l), precum si pentru alte servicii prevazute in statut.”

Tags: , , , ,