HG 71 / 2002

Scris de Advisor pe December 10th, 2008 in Legislatie

pentru aprobarea Normelor metodologice privind modulele utilizate in diferite faze ale procedurilor de evaluare a conformitatii produselor din domeniile reglementate, prevazute in Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, republicata, si a regulilor de aplicare si utilizare a marcajului european de conformitate CE*)

Art. 1. – Se aproba Normele metodologice privind modulele utilizate in diferite faze ale procedurilor de evaluare a conformitatii produselor din domeniile reglementate, prevazute in Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, republicata, si a regulilor de aplicare si utilizare a marcajului european de conformitate CE, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. – Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 mai 2002.

*) Republicata in temeiul art.II din Hotararea Guvernului nr.1605/2003 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.71/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea procedurilor ce se utilizeaza in procesul de evaluare a conformitatii produselor din domeniile reglementate, prevazute in Legea nr.608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, si a regulilor de aplicare si utilizare a marcajului national de conformitate, CS, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.33 din 15 ianuarie 2004, dandu-se textelor o noua numerotare.
Hotararea Guvernului nr.71/2002 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 119 din 14 februarie 2002 si a mai fost modificata prin Hotararea Guvernului nr. 2176/2004 pentru modificarea unor hotarari ale Guvernului in scopul eliminarii unor dispozitii privind obligativitatea aplicarii standardelor si actualizarii referirilor la standarde, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1236 din 22 decembrie 2004.

ANEXA
NORME METODOLOGICE

privind modulele utilizate in diferite faze ale procedurilor de evaluare a conformitatii produselor din domeniile reglementate, prevazute in Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, republicata, si a regulilor de aplicare si utilizare a marcajului european de conformitate CE.

Art. 1. – Prezentele norme metodologice stabilesc modulele utilizate in diferite faze ale procedurilor de evaluare a conformitatii produselor din domeniile reglementate, prevazute in Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, republicata, si a regulilor de aplicare si utilizare a marcajului european de conformitate CE.

Art. 2. – Autoritatile competente stabilesc in reglementarile tehnice procedurile pentru evaluarea conformitatii produselor, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

Art. 3. – Procedurile de evaluare a conformitatii se pot abate de la module numai atunci cand cerintele specifice dintr-o reglementare tehnica impun acest lucru. Aceste abateri trebuie sa fie limitate si trebuie sa fie explicit justificate in reglementarea tehnica respectiva.

Art. 4. – Selectarea si utilizarea modulelor se bazeaza pe criteriile generale prevazute in anexa nr. 1.

Art. 5. – Modulele sunt prevazute in anexa nr. 2.

Art. 6. – Aplicarea si utilizarea marcajului european de conformitate CE , denumit in continuare marcaj CE, se bazeaza pe regulile generale prevazute in anexa nr. 3.

Art. 7. – Schema logica privind posibilitatile de utilizare a modulelor este prevazuta in anexa nr. 4.

Art. 8. – Termenii utilizati in prezenta hotarare se definesc conform prevederilor art.4 din Legea nr. 608/2001, republicata.

Art. 9. – Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1
la normele metodologice
CRITERII GENERALE
pentru selectarea si utilizarea procedurilor

1. Obiectivul principal al evaluarii conformitatii produselor este de a oferi autoritatilor competente siguranta ca produsele introduse pe piata respecta cerintele esentiale din reglementarile tehnice specifice.

2. Evaluarea conformitatii produselor se realizeaza in faza de proiect si/sau in faza de productie, inainte de introducerea pe piata a produselor, daca reglementarile tehnice nu prevad masuri diferite in aceasta privinta.

3. In reglementarile tehnice autoritatile competente stabilesc, pentru evaluarea conformitatii produselor in cele doua faze prevazute la pct. 2, posibilitatile de utilizare a modulelor sau a combinatiilor acestora, astfel incat sa se asigure nivelul de siguranta pe care il doresc pentru un anumit produs.

4. La stabilirea modulelor posibil sa fie utilizate de catre producator autoritatile competente vor tine seama, in mod special, de aspecte, cum ar fi: adecvarea modulelor la tipurile de produse, natura riscurilor antrenate, infrastructurile necesare, tipurile si importanta productiei; factorii care au fost luati in considerare trebuie precizati explicit de catre autoritatile competente in reglementarile tehnice respective.

5. In reglementarile tehnice trebuie sa se stabileasca criteriile in functie de care producatorul poate alege dintre modulele prevazute in reglementare modulele cele mai potrivite pentru productia proprie.

6. Reglementarile tehnice trebuie sa contina prevederi prin care sa se evite impunerea inutila a unor module care nu se justifica in raport cu obiectivele reglementarii in cauza.

7. In situatia in care in reglementarile tehnice se prevede posibilitatea utilizarii de catre producator a unor module bazate pe tehnici de asigurare a calitatii, producatorul trebuie sa aiba si alternativa de utilizare a unei combinatii de module nebazate pe tehnici de asigurare a calitatii si viceversa, cu exceptia cazului in care evaluarea conformitatii produselor cu cerintele esentiale din reglementarea tehnica prevede aplicarea exclusiva a unei anumite proceduri.

8. Autoritatile competente trebuie sa se asigure ca organismele notificate aplica modulele in aceleasi conditii, fara a impune producatorilor cerinte suplimentare nejustificate.

9. In scopul protejarii producatorilor documentatia tehnica pusa la dispozitie organismelor notificate se limiteaza numai la ceea ce este necesar pentru evaluarea conformitatii produselor; protectia informatiilor confidentiale se asigura conform legii.

10. In scopul utilizarii modulelor autoritatile competente au raspunderea de a notifica organismele desemnate, alese dintre organismele acreditate care indeplinesc cerintele din reglementarile tehnice; aceasta responsabilitate implica obligatia autoritatilor competente de a verifica respectarea in permanenta de catre organismele notificate a prevederilor reglementarilor tehnice si de a solicita acestora informatii privind indeplinirea sarcinilor ce le revin; in situatia retragerii notificarii unui organism, in vederea asigurarii continuitatii activitatii, autoritatile competente trebuie sa ia masurile corespunzatoare pentru ca dosarele inaintate respectivului organism pentru evaluarea conformitatii unui produs sa fie instrumentate de catre alt organism notificat.

11. In cadrul procesului de evaluare a conformitatii produselor subcontractarea unei lucrari trebuie sa garanteze:
a) competenta institutiei care actioneaza ca subcontractor, pe baza conformitatii cu standardele din seria SR EN 45000 si monitorizarea efectiva a acestei conformitati;
b) capacitatea organismului notificat de a-si exercita raspunderea efectiva pentru lucrarea realizata pe baza de subcontractare.

12. Organismele care dovedesc ca se conformeaza cerintelor cuprinse in standardele armonizate din seria SR EN 45000, prin prezentarea unui certificat de acreditare emis de organismul national de acreditare, sunt considerate ca respecta criteriile cuprinse in reglementarile tehnice pentru recunoasterea organismelor.

ANEXA Nr. 2
la normele metodologice
MODULE

1. Prevederi generale

1.1. Declaratia de conformitate sau certificatul de conformitate pentru un produs separat sau pentru mai multe produse de acelasi fel insoteste produsul sau produsele respective ori se pastreaza de catre producator, conform prevederilor din reglementarea tehnica.
1.2. In reglementarile tehnice se pot utiliza modulele A, C si H cu cerintele suplimentare prevazute in prezenta anexa.
1.3. Modulul C este conceput pentru a fi utilizat in combinatie cu modulul B. Modulele D, E si F se utilizeaza de regula in combinatie cu modulul B; in situatii speciale, cum ar fi produsele foarte simple ca proiect si constructie, aceste module pot fi utilizate independent.

2. Controlul intern al productiei

Modulul A

2.1. Modulul A descrie etapele prin care producatorul sau reprezentantul sau autorizat, care indeplineste obligatiile prevazute pentru acest modul, asigura si declara faptul ca produsele respective satisfac cerintele din reglementarile tehnice aplicabile acestora. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat aplica marcajul CE pe fiecare produs si intocmeste declaratia de conformitate.
2.2.1. Producatorul elaboreaza documentatia tehnica prevazuta pentru acest modul; producatorul sau reprezentantul sau autorizat detine documentatia tehnica si o pune la dispozitie organelor de control, la cerere, o perioada de minimum 10 ani de la data fabricarii ultimului produs.
2.2.2. In reglementarile tehnice se poate modifica perioada la care se face referire la pct. 2.2.1.
2.2.3. In situatia in care nici producatorul si nici reprezentantul sau autorizat nu au domiciliul sau sediul in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene, obligatia de a detine si de a pune la dispozitie organelor de control, la cerere, documentatia tehnica revine persoanei care introduce produsele pe piata.
2.3.1. Documentatia tehnica trebuie sa permita evaluarea conformitatii produsului cu cerintele din reglementarea tehnica.
Daca este relevant pentru evaluare, documentatia tehnica trebuie sa se refere la fazele de proiectare, productie si functionare a produsului.
2.3.2. Continutul documentatiei tehnice se stabileste in fiecare reglementare tehnica, in functie de produsele respective. Documentatia tehnica contine in principal:
a) o descriere generala a produsului;
b) proiecte de executie, planuri de fabricatie si scheme ale componentelor, subansamblurilor, circuitelor;
c) descrieri si explicatii necesare pentru intelegerea desenelor si schemelor mentionate mai sus si a modului de functionare a produsului;
d) o lista a standardelor ce confera prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale, aplicate integral sau partial, precum si descrieri ale solutiilor adoptate pentru indeplinirea cerintelor esentiale din reglementarile tehnice, atunci cand nu s-au aplicat aceste standarde;
e) rezultate ale calculelor de proiectare, ale verificarilor efectuate;
f) rapoarte de incercari.
2.4. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat pastreaza un exemplar al declaratiei de conformitate impreuna cu documentatia tehnica.
2.5. Producatorul ia toate masurile necesare pentru ca procesul de fabricatie sa asigure conformitatea produsului fabricat cu documentatia tehnica prevazuta la pct. 2.3.2 si cu cerintele reglementarilor tehnice aplicabile acestora.
3. Controlul intern al productiei
cu examinari realizate de un organism notificat

Modulul Aa

3.1. Modulul Aa consta din modulul A, la care se adauga cerintele suplimentare, prevazute la pct. 3.2 sau 3.3.
3.2.1. Pentru fiecare produs fabricat producatorul sau reprezentantul sau autorizat efectueaza una sau mai multe incercari asupra unuia sau mai multor aspecte specifice ale produsului. Aceste incercari se efectueaza sub responsabilitatea unui organism notificat ales de producator.
3.2.2. Reglementarea tehnica stabileste produsele la care se aplica aceasta procedura si tipurile de incercari care se efectueaza.
3.2.3. Producatorul aplica numarul de identificare al organismului notificat, in timpul procesului de fabricatie, sub responsabilitatea organismului respectiv.
3.3.1. Un organism notificat ales de producator efectueaza sau dispune efectuarea de examinari asupra produselor la intervale de timp aleatorii. O mostra corespunzatoare din produsele finite, prelevata de la locul de productie de un organism notificat, este supusa examinarii si se efectueaza incercarile necesare prevazute in standardele ce confera prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale sau incercari cu efect echivalent, pentru verificarea conformitatii produsului cu cerintele aplicabile din reglementarile tehnice specifice.
3.3.2. In situatia in care unul sau mai multe produse examinate nu se conformeaza cerintelor, organismul notificat trebuie sa ia masurile corespunzatoare prevazute in reglementarea tehnica.
3.3.3. Examinarea produsului trebuie sa aiba in vedere si urmatoarele aspecte:
a) metoda statistica ce se aplica;
b) planul de esantionare cu caracteristicile sale operationale.
3.4. Producatorul aplica numarul de identificare al organismului notificat, in timpul procesului de fabricatie, sub responsabilitatea organismului respectiv.
4. Examinarea EC de tip

Modulul B

4.1. Modulul B descrie etapele procedurii prin care un organism notificat constata si atesta faptul ca un exemplar reprezentativ din productia avuta in vedere respecta prevederile din reglementarea tehnica aplicabila acestuia.
4.2.1. Cererea pentru efectuarea examinarii EC de tip se inainteaza de catre producator sau de catre reprezentantul sau autorizat unui organism notificat ales de acesta.
4.2.2. Cererea de examinare de tip cuprinde urmatoarele:
a) denumirea si sediul producatorului, precum si denumirea si sediul reprezentantului sau autorizat, daca cererea este inaintata de catre acesta din urma;
b) o declaratie potrivit careia aceeasi cerere nu a mai fost inaintata nici unui alt organism notificat;
c) documentatia tehnica prevazuta pentru acest modul.
4.2.3. Solicitantul pune la dispozitie organismului notificat un exemplar reprezentativ din productia avuta in vedere, denumit in continuare tip. Organismul notificat poate cere si alte exemplare, daca acestea sunt necesare pentru realizarea programului de incercari.
4.2.4. Un tip poate acoperi mai multe variante ale produsului, cu conditia ca diferenta dintre variante sa nu afecteze nivelul de siguranta si celelalte cerinte referitoare la performantele produsului.
4.3.1. Documentatia tehnica permite evaluarea conformitatii produsului cu cerintele esentiale din reglementarea tehnica specifica. Pentru evaluarea conformitatii produsului documentatia tehnica cuprinde, dupa caz, si informatii privind proiectarea, fabricarea si functionarea produsului.
4.3.2. Continutul documentatiei tehnice se stabileste in fiecare reglementare tehnica specifica, in functie de produsele ce fac obiectul respectivei reglementari. Documentatia tehnica contine in principal:
a) o descriere generala a produsului;
b) desene de executie, planuri de fabricatie si scheme ale componentelor, subansamblurilor, circuitelor;
c) descrieri si explicatii necesare pentru intelegerea desenelor si schemelor mentionate mai sus si a modului de functionare a produsului;
d) o lista a standardelor ce confera prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale, aplicate integral sau partial, precum si descrieri ale solutiilor adoptate pentru indeplinirea cerintelor esentiale din reglementarile tehnice specifice, atunci cand nu s-au aplicat aceste standarde;
e) rezultate ale calculelor de proiectare, ale verificarilor efectuate;
f) rapoarte de incercare.
4.4. Organismul notificat la care se face referire la pct. 4.2.1 are urmatoarele obligatii:
a) sa examineze documentatia tehnica, sa verifice daca tipul a fost fabricat in conformitate cu documentatia tehnica si sa identifice elementele care au fost proiectate conform prevederilor din standardele ce confera prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale din reglementarile tehnice, precum si componentele care au fost proiectate fara sa se aplice prevederile din standardele respective;
b) sa efectueze sau sa solicite sa se efectueze examinarile corespunzatoare si incercarile necesare pentru a verifica daca solutiile adoptate de producator respecta cerintele esentiale din reglementarea tehnica specifica aplicabila atunci cand nu s-au aplicat standardele ce confera prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale;
c) sa efectueze sau sa ceara sa se efectueze examinarile corespunzatoare si incercarile necesare pentru a verifica daca standardele au fost intr-adevar aplicate, atunci cand producatorul a optat pentru aplicarea standardelor ce confera prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale;
d) sa convina cu solicitantul asupra locului unde vor fi efectuate examinarile si incercarile necesare.
4.5.1. Daca tipul respecta prevederile reglementarilor tehnice specifice, organismul notificat emite solicitantului un certificat de examinare EC de tip.
4.5.2. Certificatul de examinare EC de tip contine:
a) denumirea si sediul producatorului;
b) concluziile examinarii;
c) conditiile pentru valabilitatea acestuia;
d) datele necesare pentru identificarea tipului aprobat;
e) perioada de valabilitate a certificatului, conform reglementarilor tehnice.
4.5.3. La certificatul de examinare EC de tip se anexeaza o lista cuprinzand elementele din documentatia tehnica, semnificative pentru evaluare, iar o copie de pe acestea se pastreaza de catre organismul notificat.
4.5.4. In situatia in care se refuza certificarea unui tip, organismul notificat trebuie sa justifice detaliat solicitantului acest refuz.
4.5.5. Reglementarile tehnice prevad o procedura de contestare impotriva refuzului de certificare a tipului.
4.6. Solicitantul trebuie sa informeze organismul notificat care detine documentatia tehnica referitoare la certificatul de examinare EC de tip asupra tuturor modificarilor aduse produsului certificat; daca aceste modificari afecteaza conformitatea cu cerintele esentiale din reglementarile tehnice sau conditiile prevazute pentru utilizarea produsului, produsul trebuie sa primeasca o certificare suplimentara. Aceasta certificare suplimentara este data sub forma unei completari la certificatul de examinare EC de tip initial.
4.7.1. Fiecare organism notificat trebuie sa informeze celelalte organisme notificate cu privire la certificatele de examinare EC de tip emise si completarile la acestea, precum si cu privire la certificatele de examinare EC de tip retrase.
4.7.2. Reglementarile tehnice pot sa contina prevederi diferite referitoare la cerinta privind schimbul de informatii prevazut la pct. 4.7.1.
4.8. Celelalte organisme notificate pot primi copii de pe certificatele de examinare EC de tip si/sau de pe completarile la acestea. Anexele la certificatele de examinare EC de tip se pun la dispozitie celorlalte organisme notificate, la cerere.
4.9.1. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat pastreaza impreuna cu documentatia tehnica copiile de pe certificatele de examinare EC de tip emise si de pe completarile la acestea o perioada de minimum 10 ani de la data fabricarii ultimului produs.
4.9.2. Reglementarile tehnice specifice pot sa modifice perioada la care se face referire la pct. 4.9.1.
4.9.3. In situatia in care nici producatorul si nici reprezentantul sau autorizat nu au domiciliul sau sediul in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene, obligatia de a detine si de a pune la dispozitie organelor de control, la cerere, documentatia tehnica revine persoanei care introduce produsele pe piata.
5. Conformitatea cu tipul

Modulul C

5.1. Modulul C descrie etapele prin care producatorul sau reprezentantul sau autorizat asigura si declara ca produsele respective sunt conforme cu tipul descris in certificatul de examinare EC de tip si sunt respectate cerintele din reglementarea tehnica aplicabila acestora. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat aplica marcajul CE pe fiecare produs si intocmeste o declaratie de conformitate.
5.2. Producatorul ia toate masurile necesare pentru a garanta ca procesul de fabricatie asigura conformitatea produselor fabricate cu tipul aprobat, asa cum se specifica in certificatul de examinare EC de tip, si cu cerintele din reglementarea tehnica aplicabila acestora.
5.3.1. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat pastreaza un exemplar al declaratiei de conformitate o perioada de minimum 10 ani de la data fabricarii ultimului produs.
5.3.2. Reglementarile tehnice specifice pot sa modifice perioada la care se face referire la pct. 5.3.1.
5.3.3. In situatia in care nici producatorul si nici reprezentantul sau autorizat nu au domiciliul sau sediul in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene, obligatia de a detine si de a pune la dispozitie organelor de control, la cerere, documentatia tehnica revine persoanei care introduce produsele pe piata.
5.4.1. Modulului C i se pot adauga cerintele suplimentare prevazute la pct. 5.4.2 sau 5.4.3.
5.4.2.1. Pentru fiecare produs fabricat se efectueaza una sau mai multe incercari privind unul sau mai multe aspecte specifice ale produsului; aceste incercari sunt efectuate de producator sau in numele acestuia. Testele sunt efectuate sub responsabilitatea unui organism notificat ales de producator.
5.4.2.2. In cursul procesului de fabricatie producatorul aplica numarul de identificare al organismului notificat, sub responsabilitatea acestui organism.
5.4.2.3. In situatia in care o reglementare tehnica prevede aceasta cerinta suplimentara, in reglementarea tehnica respectiva se vor stabili produsele la care se refera aceasta cerinta si incercarile care trebuie efectuate.
5.4.3.1. Un organism notificat ales de producator efectueaza sau solicita efectuarea examinarii produselor la intervale aleatorii. Se examineaza un esantion adecvat dintre produsele finite, prelevat de catre organismul notificat, si se efectueaza incercarile corespunzatoare prevazute in standardele ce confera prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale sau incercari cu efect echivalent, pentru a verifica conformitatea procesului de fabricatie cu cerintele din reglementarea tehnica. In cazurile in care unul sau mai multe dintre produsele verificate nu sunt conforme, organismul notificat trebuie sa ia masurile necesare.
5.4.3.2. In situatia in care o reglementare tehnica specifica prevede aceasta cerinta suplimentara, in reglementarea tehnica respectiva se vor stabili metoda statistica ce se aplica si planul de esantionare cu caracteristicile sale operationale, aplicabil in acest caz.
5.4.3.3. In cursul procesului de fabricatie producatorul aplica numarul de identificare al organismului notificat, sub responsabilitatea acestui organism.
6. Asigurarea calitatii productiei

Modulul D

6.1. Modulul D descrie etapele prin care producatorul care indeplineste obligatiile prevazute la acest modul asigura si declara ca produsele respective sunt conforme cu tipul, asa cum se mentioneaza in certificatul de examinare EC de tip, si ca indeplinesc cerintele reglementarii tehnice aplicabile in cazul lor. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat aplica marcajul CE pe fiecare produs si intocmeste o declaratie de conformitate. Marcajul CE este insotit de numarul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea , conform prevederilor acestui modul.
6.2. Producatorul aplica un sistem al calitatii aprobat pentru productie, inspectie si incercarea produsului finit, conform prevederilor acestui modul; sistemul calitatii aprobat este supus supravegherii sub raspunderea organismului notificat, prevazuta la acest modul.
6.3. Sistemul calitatii
6.3.1. Producatorul solicita unui organism notificat ales de el evaluarea sistemului calitatii pentru produsele avute in vedere. Cererea pentru evaluarea sistemului calitatii contine:
a) toate informatiile necesare pentru categoria de produse avuta in vedere;
b) documentatia privind sistemul calitatii;
c) documentatia tehnica a tipului aprobat si un exemplar al certificatului de examinare EC de tip, daca este cazul.
6.3.2.1. Sistemul calitatii trebuie sa asigure conformitatea produselor cu tipul, asa cum se specifica in certificatul de examinare EC de tip, si cu cerintele din reglementarile tehnice aplicabile.
6.3.2.2. Toate elementele, cerintele si deciziile adoptate de producator sunt reunite intr-o documentatie sistematica si ordonata, sub forma de masuri, proceduri si instructiuni scrise. Documentatia privind sistemul calitatii trebuie sa permita o interpretare uniforma a programelor, planurilor, manualelor si inregistrarilor privind calitatea.
6.3.2.3. Documentatia privind sistemul calitatii prevazuta la punctul 6.3.1. contine o descriere a urmatoarelor aspecte:
a) obiectivele legate de calitate si structura organizatorica a operatorului economic, responsabilitatile si atributiile conducerii acestuia cu privire la calitatea produselor;
b) procesul de fabricatie, tehnicile de control si de asigurare a calitatii, precum si procesele si masurile sistematice care vor fi utilizate; c) incercarile si testarile care vor fi efectuate inainte, in timpul si dupa procesul de fabricatie, precum si frecventa lor;
d) inregistrarile privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspectie, rezultatele incercarilor si datele de testare, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat;
e) mijloacele de urmarire a realizarii calitatii produselor, precum si a functionarii efective a sistemului calitatii.
6.3.3.1. Organismul notificat evalueaza sistemul calitatii pentru a stabili daca acesta indeplineste cerintele mentionate la pct. 6.3.2.1. Acesta presupune conformitatea cu aceste cerinte pentru sistemele calitatii care implementeaza standardul roman SR EN ISO 9001:2001, completat, daca este necesar, pentru a se tine seama de natura specifica a produselor pentru care este aplicat.
6.3.3.2. Echipa de audit are cel putin un membru cu experienta in evaluarea tehnologiei produsului avut in vedere. Procedura de evaluare include o inspectie la locul unde se realizeaza produsul respectiv.
6.3.3.3. Organismul notificat face cunoscuta producatorului decizia sa. Comunicarea va contine concluziile examinarii si decizia de evaluare motivata.
6.3.4.1. Producatorul se angajeaza sa indeplineasca obligatiile ce decurg din sistemul calitatii, asa cum a fost aprobat, si sa mentina acest sistem la un nivel corespunzator si eficient.
6.3.4.2. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat informeaza organismul notificat care a aprobat sistemul calitatii asupra oricarei intentii de actualizare a acestui sistem.
6.3.4.3. Organismul notificat evalueaza modificarile propuse si decide daca sistemul calitatii modificat satisface in continuare cerintele prevazute la pct. 6.3.2.1 sau daca este necesara o reevaluare a acestuia.
6.3.4.4. Organismul notificat va face cunoscuta producatorului decizia sa. Comunicarea va contine concluziile examinarii si decizia de evaluare motivata.
6.4. Supravegherea sub raspunderea organismului notificat
6.4.1. Scopul supravegherii sistemului calitatii este de a asigura ca producatorul isi indeplineste corect obligatiile care decurg din sistemul calitatii aprobat.
6.4.2. Producatorul permite accesul reprezentantilor organismului notificat, pentru efectuarea inspectiei in incintele de productie, control, incercare si depozitare a produselor, si pune la dispozitie acestora toate informatiile necesare si, in mod special:
a) documentatia privind sistemul calitatii;
b) inregistrarile privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspectie si rezultatele incercarilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat.
6.4.3.1. Organismul notificat efectueaza audituri periodice pentru a avea garantia ca producatorul mentine si aplica sistemul calitatii; organismul emite producatorului un raport de audit.
6.4.3.2. Reglementarile tehnice specifice pot specifica frecventa auditurilor periodice.
6.4.4. Suplimentar fata de auditurile periodice prevazute la pct. 6.4.3.1 organismul notificat poate face inspectii inopinate la sediul producatorului.
In timpul acestor inspectii organismul notificat are dreptul sa efectueze sau sa solicite sa se efectueze incercari pentru verificarea functionarii corecte a sistemului calitatii, daca se considera necesar. Organismul notificat preda producatorului un raport al inspectiei si, daca s-a efectuat o incercare, un raport de incercare.
6.5.1. Producatorul detine si pune la dispozitie organelor de control, la cerere, pe o perioada de minimum 10 ani de la data fabricarii ultimului produs, urmatoarele documente:
a) documentatia prevazuta la pct. 6.3.1 lit. b);
b) documentele de actualizare a sistemului calitatii, prevazute la pct. 6.3.4.2;
c) deciziile si rapoartele organismului notificat, prevazute la pct. 6.3.4.4, 6.4.3.1 si 6.4.4.
6.5.2. Reglementarile tehnice specifice pot modifica perioada prevazuta la pct. 6.5.1.
6.6.1. Fiecare organism notificat comunica celorlalte organisme notificate informatii referitoare la aprobarile privind sistemul calitatii, emise sau retrase.
6.6.2. Reglementarile tehnice specifice pot prevedea si alte masuri referitoare la schimbul de informatii prevazut la pct. 6.6.1.
6.7.1. In cazul in care modulul D este folosit fara modulul B, prevederile pct. 2.2 si 2.3 din modulul A se adauga dupa prevederile pct. 6.1, care va avea urmatorul continut: Modulul D descrie etapele prin care producatorul care indeplineste obligatiile prevazute la acest modul asigura si declara ca produsele respective indeplinesc cerintele reglementarii tehnice aplicabile in cazul lor. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat aplica marcajul CE pe fiecare produs si intocmeste o declaratie de conformitate. Marcajul CE este insotit de simbolul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea , conform prevederilor acestui modul.
6.7.2. In situatia prevazuta la pct. 6.7.1, continutul pct. 6.3.2.1 va fi: Sistemul calitatii trebuie sa asigure conformitatea produselor cu cerintele din reglementarile tehnice aplicabile.
7. Asigurarea calitatii produsului

Modulul E

7.1. Modulul E descrie etapele prin care producatorul care indeplineste obligatiile prevazute la acest modul asigura si declara ca produsele ce fac obiectul evaluarii sunt conforme cu tipul, asa cum se specifica in certificatul de examinare EC de tip, si satisfac cerintele reglementarii tehnice aplicabile in cazul lor. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat aplica marcajul CE pe fiecare produs si intocmeste o declaratie de conformitate. Marcajul CE este insotit de simbolul de identificare al organismului notificat care raspunde de supraveghere, conform prevederilor acestui modul.
7.2. La inspectia si incercarea finala a produsului producatorul aplica un sistem al calitatii aprobat, conform prevederilor acestui modul; sistemul calitatii aprobat este supus supravegherii sub raspunderea unui organism notificat, conform prevederilor acestui modul.
7.3. Sistemul calitatii
7.3.1. Producatorul solicita unui organism notificat ales de el evaluarea sistemului calitatii pentru produsele avute in vedere. Cererea pentru evaluarea sistemului calitatii contine:
a) toate informatiile necesare pentru categoria de produse avute in vedere;
b) documentatia privind sistemul calitatii;
c) documentatia tehnica a tipului aprobat si un exemplar al certificatului de examinare EC de tip, daca este cazul.
7.3.2.1. In cadrul sistemului calitatii se realizeaza examinarea fiecarui produs si se efectueaza incercarile corespunzatoare prevazute in standardul sau standardele ce confera prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale sau incercari cu efect echivalent, pentru a garanta conformitatea produsului cu cerintele din reglementarea tehnica aplicabila. Toate elementele, cerintele si deciziile adoptate de producator sunt reunite intr-o documentatie sistematica si ordonata sub forma de masuri, proceduri si instructiuni scrise. Documentatia privind sistemul calitatii trebuie sa permita o interpretare uniforma a programelor, planurilor, manualelor si inregistrarilor privind calitatea.
7.3.2.2. Documentatia privind sistemul calitatii prevazuta la punctul 7.3.1. contine o descriere a urmatoarelor aspecte:
a) obiectivele legate de calitate si structura organizatorica a operatorului economic, responsabilitatile si atributiile conducerii acestuia cu privire la calitatea produselor;
b) examinarile si incercarile care vor fi efectuate dupa procesul de productie;
c) mijloacele de urmarire a functionarii efective a sistemului calitatii;
d) inregistrarile privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspectie si rezultatele incercarilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat.
7.3.3.1. Organismul notificat evalueaza sistemul calitatii pentru a stabili daca acesta indeplineste cerintele mentionate la pct. 7.3.2.1. Acesta presupune conformitatea cu aceste cerinte pentru sistemele calitatii care implementeaza standardul roman SR EN ISO 9001:2001, completat, daca este necesar, pentru a permite caracteristici specifice ale produselor pentru care este aplicat.
7.3.3.2. Echipa de audit are cel putin un membru cu experienta in evaluarea tehnologiei produsului avut in vedere. Procedura de evaluare include o inspectie la locul unde se reali
zeaza produsul respectiv.
7.3.3.3. Organismul notificat face cunoscuta producatorului decizia sa. Comunicarea va contine concluziile examinarii si decizia de evaluare motivata.
7.3.4.1. Producatorul se angajeaza sa indeplineasca obligatiile care decurg din sistemul calitatii, asa cum a fost aprobat, si sa mentina acest sistem la un nivel corespunzator si eficient.
7.3.4.2. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat informeaza organismul notificat care a aprobat sistemul calitatii asupra oricarei intentii de actualizare a acestui sistem.
7.3.4.3. Organismul notificat evalueaza modificarile propuse si decide daca sistemul calitatii modificat satisface in continuare cerintele prevazute la pct. 7.3.2.1 sau daca este necesara o reevaluare a acestuia. 7.3.4.4. Organismul notificat face cunoscuta producatorului decizia sa. Comunicarea va contine concluziile examinarii si decizia de evaluare motivata.
7.4. Supravegherea sub raspunderea unui organism notificat
7.4.1. Scopul supravegherii sistemului calitatii este de a asigura ca producatorul isi indeplineste corect obligatiile care decurg din sistemul calitatii aprobat.
7.4.2. Producatorul permite accesul reprezentantilor organismului notificat, pentru efectuarea inspectiei in incintele de productie, control, incercare si depozitare a produselor, si pune la dispozitie acestora toate informatiile necesare si, in mod special:
a) documentatia privind sistemul calitatii;
b) documentatia tehnica;
c) inregistrarile privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspectie si rezultatele incercarilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat.
7.4.3.1. Organismul notificat efectueaza audituri periodice pentru a avea garantia ca producatorul mentine si aplica sistemul calitatii; organismul emite producatorului un raport de audit.
7.4.3.2. Reglementarile tehnice specifice pot specifica frecventa auditurilor periodice.
7.4.4. Suplimentar fata de auditurile periodice anuale prevazute la pct. 7.4.3.1 organismul notificat poate face inspectii inopinate la sediul producatorului.
In timpul acestor inspectii organismul notificat are dreptul sa efectueze sau sa solicite sa se efectueze incercari pentru verificarea functionarii corecte a sistemului calitatii, daca se considera necesar. Organismul notificat preda producatorului un raport al inspectiei si, daca s-a efectuat o incercare, un raport de incercare.
7.5.1. Producatorul detine si pune la dispozitie organelor de control, la cerere, pe o perioada de minimum 10 ani de la data fabricarii ultimului produs, urmatoarele documente:
a) documentatia prevazuta la pct. 7.3.1 lit. c);
b) documentele de actualizare a sistemului calitatii, prevazute la pct. 7.3.4.2;
c) deciziile si rapoartele organismului notificat, prevazute la pct. 7.3.4.4, 7.4.3.1 si 7.4.4.
7.5.2. Reglementarile tehnice specifice pot modifica perioada prevazuta la pct. 7.5.1.
7.6.1. Fiecare organism notificat comunica celorlalte organisme notificate informatii referitoare la aprobarile privind sistemul calitatii, emise sau retrase.
7.6.2. Reglementarile tehnice specifice pot prevedea si alte masuri referitoare la schimbul de informatii prevazut la pct. 7.6.1.
7.7. In cazul in care modulul E este folosit fara modulul B, prevederile pct. 2.2 si 2.3 din modulul A se adauga dupa prevederile pct. 7.1, care va avea urmatorul continut: Modulul E descrie etapele prin care producatorul care indeplineste obligatiile prevazute la acest modul asigura si declara ca produsele ce fac obiectul evaluarii satisfac cerintele reglementarii tehnice aplicabile in cazul lor. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat aplica marcajul CE pe fiecare produs si intocmeste o declaratie de conformitate. Marcajul CE este insotit de simbolul de identificare al organismului notificat care raspunde de supraveghere, conform prevederilor acestui modul.
8. Verificarea produsului

Modulul F

8.1. Modulul F descrie etapele prin care un producator sau reprezentantul sau autorizat verifica si atesta faptul ca produsele care sunt examinate conform prevederilor acestui modul sunt conforme cu tipul, asa cum se specifica in certificatul de examinare EC de tip, si respecta cerintele din reglementarile tehnice aplicabile acestora.
8.2. Producatorul ia toate masurile necesare pentru ca procesul de fabricatie sa asigure conformitatea produselor cu tipul aprobat, asa cum se specifica in certificatul de examinare EC de tip, si cu cerintele din reglementarile tehnice aplicabile acestora. Producatorul aplica marcajul CE pe fiecare produs si intocmeste o declaratie de conformitate.
8.3.1. Organismul notificat efectueaza examinarile si incercarile corespunzatoare pentru verificarea conformitatii produsului cu cerintele reglementarii tehnice, fie prin examinarea si incercarea fiecarui produs, fie prin examinarea si incercarea produselor pe baze statistice, conform prevederilor acestui modul; metoda de examinare si incercare a produsului se alege de producator.
8.3.2. Libertatea producatorului de a alege metoda de examinare si incercare a produsului poate fi limitata prin prevederi ale reglementarilor tehnice specifice.
8.3.3.1. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat pastreaza un exemplar al declaratiei de conformitate o perioada de minimum 10 ani de la data fabricarii ultimului produs.
8.3.3.2. Reglementarile tehnice specifice pot modifica perioada prevazuta la pct. 8.3.3.1.
8.4. Verificarea prin examinarea si incercarea fiecarui produs
8.4.1. Toate produsele sunt examinate individual si se efectueaza incercarile corespunzatoare, conform prevederilor din standardul sau standardele ce confera prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale, sau incercari cu efect echivalent, pentru verificarea conformitatii acestora cu tipul descris in certificatul de examinare EC de tip si cu cerintele din reglementarile tehnice aplicabile.
8.4.2. Organismul notificat aplica sau solicita sa se aplice numarul sau de identificare pe fiecare produs aprobat si emite un certificat de conformitate referitor la incercarile efectuate.
8.4.3. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat detine si pune la dispozitie organului de control, la cerere, certificatele de conformitate emise de organismul notificat.
8.5. Verificarea prin examinarea si incercarea produselor pe baze statistice
8.5.1. Producatorul prezinta produsele sub forma de loturi omogene si ia toate masurile necesare pentru ca procesul de fabricatie sa asigure omogenitatea fiecarui lot realizat.
8.5.2. Toate produsele sunt disponibile pentru verificare sub forma de loturi omogene. Din fiecare lot se extrage un esantion in mod aleatoriu. Produsele din cadrul esantionului se examineaza individual si se efectueaza incercari, conform prevederilor standardului sau standardelor ce confera prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale, sau incercari cu efect echivalent, pentru a asigura conformitatea cu cerintele din reglementarile tehnice aplicabile acestora si pentru a stabili daca lotul respectiv va fi admis sau respins.
8.5.3. Procedura statistica are in vedere elemente relevante, ca de exemplu: metoda statistica aplicata, planul de esantionare si caracteristicile sale operationale.
8.5.4.1. In cazul loturilor admise organismul notificat aplica sau solicita sa fie aplicat simbolul sau de identificare pe fiecare produs aprobat si emite un certificat de conformitate referitor la incercarile efectuate. Pot fi introduse pe piata toate produsele din lot, cu exceptia celor care au fost gasite neconforme.
8.5.4.2. Daca un lot este respins, organismul notificat sau autoritatea competenta ia masuri corespunzatoare pentru a impiedica introducerea pe piata a acelui lot. In cazul respingerii repetate a loturilor organismul notificat poate suspenda verificarea statistica.
8.5.4.3. Producatorul aplica numarul de identificare al acestui din urma organism notificat, in timpul procesului de fabricatie, sub responsabilitatea organismului respectiv.
8.5.5. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat detine si pune la dispozitie organului de control, la cerere, certificatele de conformitate emise de organismul notificat.
8.6.1. In cazul in care modulul F este folosit fara modului B, prevederile pct. 2.2 si 2.3 din modulul A se adauga dupa prevederile pct. 8.1, care va avea urmatorul continut: Modulul F descrie etapele prin care un producator sau reprezentantul sau autorizat verifica si atesta faptul ca produsele care sunt examinate conform prevederilor acestui modul respecta cerintele din reglementarile tehnice aplicabile acestora.
8.6.2. In situatia prevazuta la pct. 8.6.1, continutul pct. 8.2 va fi: Producatorul ia toate masurile necesare pentru ca procesul de fabricatie sa asigure conformitatea produselor cu cerintele din reglementarile tehnice aplicabile acestora. Producatorul aplica marcajul CE pe fiecare produs si intocmeste o declaratie de conformitate.
8.6.3. In situatia prevazuta la pct. 8.6.1, continutul pct. 8.4.1 va fi: Toate produsele sunt examinate individual si se efectueaza incercarile corespunzatoare, conform prevederilor din standardul sau standardele ce confera prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale, sau incercari cu efect echivalent, pentru verificarea conformitatii acestora cu cerintele din reglementarile tehnice aplicabile.
9. Verificarea unitatii de produs

Modulul G

9.1. Modulul G descrie etapele prin care producatorul asigura si declara ca produsul supus evaluarii, pentru care a fost emis certificatul de conformitate prevazut la acest modul, este conform cu cerintele reglementarii tehnice aplicabile acestuia. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat aplica marcajul CE pe produs si intocmeste o declaratie de conformitate.
9.2.1. Organismul notificat examineaza produsul individual si efectueaza testele corespunzatoare, asa cum prevad standardele ce confera prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale, sau teste echivalente, pentru a asigura conformitatea produsului cu cerintele din reglementarile tehnice.
9.2.2. Organismul notificat aplica sau solicita sa fie aplicat numarul sau de identificare pe produsul aprobat si emite un certificat de conformitate referitor la incercarile efectuate.
9.3.1. Scopul documentatiei tehnice este de a permite evaluarea conformitatii produsului cu cerintele din reglementarile tehnice aplicabile acestuia si intelegerea proiectarii, fabricatiei si functionarii produsului.
9.3.2.1. Continutul documentatiei tehnice se stabileste in fiecare reglementare tehnica, in functie de produsele ce se supun evaluarii conformitatii.
9.3.2.2. In masura in care este important pentru evaluarea conformitatii produsului, documentatia tehnica va cuprinde:
a) o descriere generala a produsului;
b) proiect de executie, plan de fabricatie si scheme ale componentelor, subansamblurilor, circuitelor;
c) descrieri si explicatii necesare pentru intelegerea desenelor sus-mentionate si a modului de functionare a produsului;
d) o lista cuprinzand standardele ce confera prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale, aplicate integral sau partial, precum si descrieri ale solutiilor adoptate pentru indeplinirea cerintelor din reglementarile tehnice, daca nu s-au aplicat aceste standarde;
e) rezultate ale calculelor de proiectare, ale verificarilor efectuate;
f) rapoarte de incercari.
10. Asigurarea totala a calitatii

Modulul H

10.1. Modulul H descrie etapele prin care producatorul care indeplineste obligatiile prevazute la acest modul asigura si declara ca produsele supuse evaluarii sunt conforme cu cerintele esentiale din reglementarile tehnice aplicabile. Producatorul sau reprezentatul sau autorizat aplica marcajul CE pe fiecare produs si intocmeste o declaratie de conformitate. Marcajul CE este insotit de numarul de identificare al organismului notificat care raspunde de supravegherea sub raspunderea organismului notificat, conform prevederilor acestui modul.
10.2. Producatorul aplica un sistem al calitatii aprobat pentru fazele de proiectare, fabricatie, inspectie si incercare finala a produsului, conform prevederilor acestui modul; sistemul calitatii aprobat este supus supravegherii sub raspunderea organismului notificat, conform prevederilor acestui modul.
10.3. Sistemul calitatii
10.3.1. Producatorul solicita unui organism notificat ales de el evaluarea sistemului calitatii. Cererea pentru evaluarea sistemului calitatii contine:
a) toate informatiile necesare pentru categoria de produse avuta in vedere;
b) documentatia privind sistemul calitatii.
10.3.2.1. Sistemul calitatii trebuie sa asigure conformitatea produselor cu cerintele din reglementarile tehnice aplicabile acestora.
10.3.2.2. Toate elementele, cerintele si deciziile adoptate de producator sunt reunite intr-o documentatie sistematica si ordonata sub forma de masuri, proceduri si instructiuni scrise. Documentatia privind sistemul calitatii trebuie sa permita o interpretare uniforma a programelor, planurilor, manualelor si inregistrarilor privind calitatea.
10.3.2.3. Documentatia privind sistemul calitatii contine o descriere a urmatoarelor aspecte:
a) obiectivele legate de calitate si structura organizatorica a operatorului economic, responsabilitatile si atributiile conducerii acestuia in ceea ce priveste proiectarea si calitatea produsului;
b) specificatiile tehnice de proiectare, inclusiv standardele, care sunt aplicate; mijloacele utilizate pentru a asigura indeplinirea cerintelor esentiale din reglementarea tehnica aplicabila, in situatia in care nu se aplica integral prevederile standardelor ce confera prezumtia de conformitate cu cerintele din reglementarile tehnice;
c) tehnicile de control si verificare a proiectului, procesele si actiunile sistematice folosite pentru proiectarea produselor supuse evaluarii;
d) procesul de fabricatie corespunzator, tehnicile de control si asigurare a calitatii, precum si procesele si actiunile sistematice care sunt utilizate;
e) examinarile si testele care vor fi efectuate inainte, in timpul si dupa procesul de fabricatie, precum si frecventa lor;
f) inregistrarile privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspectie, rezultatele incercarilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat;
g) mijloacele de urmarire a realizarii calitatii cerute cu privire la proiectarea si produsul in sine, precum si a functionarii eficiente a sistemului calitatii.
10.3.3.1. Organismul notificat evalueaza sistemul calitatii pentru a stabili daca acesta indeplineste cerintele mentionate la pct.10.3.2.1. Acesta presupune conformitatea cu aceste cerinte pentru sistemele calitatii care implementeaza standardul roman SR EN ISO 9001:2001, completat, daca este necesar, pentru a se tine seama de natura specifica a produselor pentru care este aplicat.
10.3.3.2. Echipa de audit are cel putin un membru cu experienta in evaluarea tehnologiei produsului avut in vedere. Procedura de evaluare include o inspectie la locul unde se realizeaza produsul respectiv.
10.3.3.3. Organismul notificat face cunoscuta producatorului decizia sa. Comunicarea va contine concluziile examinarii si decizia de evaluare motivata.
10.3.4.1. Producatorul se angajeaza sa indeplineasca obligatiile care decurg din sistemul calitatii, asa cum a fost aprobat, si sa mentina acest sistem la un nivel corespunzator si eficient.
10.3.4.2. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat informeaza organismul notificat care a aprobat sistemul calitatii asupra oricarei intentii de modificare a acestui sistem.
10.3.4.3. Organismul notificat evalueaza modificarile propuse si decide daca sistemul calitatii modificat satisface in continuare cerintele prevazute la pct. 10.3.2.1 sau daca este necesara o reevaluare a acestuia.
10.3.4.4. Organismul notificat face cunoscuta producatorului decizia sa. Comunicarea va contine concluziile examinarii si decizia de evaluare motivata.
10.4. Supravegherea sub raspunderea organismului notificat
10.4.1. Scopul supravegherii sistemului calitatii este de a asigura ca producatorul isi indeplineste corect obligatiile care decurg din sistemul calitatii aprobat.
10.4.2. Producatorul permite accesul reprezentantilor organismului notificat, pentru efectuarea inspectiei in incintele de proiectare, productie, inspectie, incercare si depozitare a produselor, si pune la dispozitie acestora toate informatiile necesare si, in mod special:
a) documentatia privind sistemul calitatii;
b) inregistrarile privind calitatea, prevazute de faza de proiectare a sistemului calitatii, cum ar fi rezultatele analizelor, calculelor, incercarilor;
c) inregistrarile privind calitatea, prevazute de faza de productie a sistemului calitatii, cum ar fi: rapoartele de inspectie, rezultatele incercarilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat.
10.4.3.1. Organismul notificat efectueaza audituri periodice anuale pentru a avea garantia ca producatorul mentine si aplica sistemul calitatii; organismul emite producatorului un raport de audit.
10.4.3.2. Reglementarile tehnice specifice pot specifica si alta frecventa a auditurilor periodice.
10.4.4. Suplimentar fata de auditurile periodice anuale prevazute la pct. 10.4.3.1. organismul notificat poate face inspectii inopinate la sediul producatorului. In timpul acestor inspectii organismul notificat are dreptul sa efectueze sau sa solicite sa se efectueze incercari pentru verificarea functionarii corecte a sistemului calitatii, daca se considera necesar. Organismul notificat preda producatorului un raport al inspectiei si, daca s-a efectuat o incercare, un raport de incercare.
10.5.1. Producatorul detine si pune la dispozitie organelor de control, la cerere, pe o perioada de minimum 10 ani de la data fabricarii ultimului produs, urmatoarele documente:
a) documentatia mentionata la pct. 10.3.1 lit. b);
b) documentele de actualizare mentionate la pct. 10.3.4.2;
c) deciziile si rapoartele emise de organismul notificat, prevazute la pct. 10.3.4.4, 10.4.3.1 si 10.4.4.
10.5.2. Reglementarile tehnice specifice pot sa modifice perioada prevazuta la pct. 10.5.1.
10.6.1. Fiecare organism notificat comunica celorlalte organisme notificate informatii referitoare la aprobarile privind sistemul calitatii, emise sau retrase.
10.6.2. Reglementarile tehnice specifice pot prevedea si alte masuri referitoare la schimbul de informatii prevazut la pct. 10.6.1.
10.7.1. La cerintele acestui modul se poate adauga cerinta suplimentara denumita examinarea fazei de proiect, conform prevederilor acestui modul.
10.7.2. Examinarea fazei de proiect
10.7.2.1. Producatorul solicita unui organism notificat ales de el evaluarea proiectului produsului. Solicitarea este insotita de documente care trebuie sa permita intelegerea proiectului, fabricatiei si functionarii produsului, precum si evaluarea conformitatii produsului cu cerintele din reglementarile tehnice.
10.7.2.2. Documentele ce insotesc solicitarea de examinare a proiectului produsului sunt in principal:
a) specificatiile tehnice de proiectare care au fost aplicate, inclusiv standardele;
b) alte informatii de proiectare, in special in cazurile in care standardele ce confera prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale nu au fost aplicate integral. Acestea includ rezultatele incercarilor efectuate de un laborator corespunzator al producatorului sau de un alt laborator, in numele producatorului.
10.7.3.1. Organismul notificat examineaza cererea si documentele ce o insotesc, iar in cazul in care proiectul produsului indeplineste cerintele din reglementarile tehnice specifice, emite solicitantului un certificat de examinare EC de proiect.
10.7.3.2. Certificatul de examinare EC de proiect va contine:
a) concluziile examinarii;
b) conditiile de valabilitate a acestuia;
c) datele necesare pentru identificarea proiectului aprobat;
d) o descriere a modului de functionare a produsului, daca este cazul.
10.7.4. Producatorul informeaza organismul notificat care a emis certificatul de examinare EC de proiect asupra oricarei modificari aduse proiectului aprobat. Pentru aceste modificari ale proiectului aprobat trebuie sa se obtina o aprobare suplimentara de la organismul notificat care a emis certificatul de examinare EC de proiect, in situatia in care astfel de modificari pot afecta conformitatea cu cerintele esentiale din reglementarea tehnica sau conditiile prevazute pentru utilizarea produsului. Aceasta aprobare suplimentara este data sub forma unei completari la certificatul initial de examinare EC de proiect.
10.7.5.1. Organismele notificate comunica celorlalte organisme notificate informatii privind:
a) certificatele de examinare EC de proiect si completarile la acestea emise;
b) aprobarile EC de proiect si aprobarile suplimentare retrase.
10.7.5.2. Reglementarile tehnice specifice pot prevedea si alte masuri referitoare la schimbul de informatii prevazut la pct. 10.7.5.1.

ANEXA Nr.3
la normele metodologice
REGULI GENERALE
pentru aplicarea si utilizarea marcajului CE

1. Marcajul CE aplicat produselor din domeniile reglementate semnifica faptul ca persoana fizica sau juridica care a aplicat sau care a raspuns de aplicarea marcajului respectiv a verificat conformitatea produsului cu toate cerintele esentiale aplicabile acestuia si ca produsul a fost supus procedurilor de evaluare a conformitatii, prevazute de reglementarile tehnice aplicabile.
2. Conformitatea prevazuta la pct. 1 nu se rezuma numai la cerintele esentiale privind siguranta, sanatatea publica, protectia consumatorului si altele asemenea, reglementarile tehnice putand impune si alte obligatii specifice care nu sunt parte a cerintelor esentiale.
3. In cazul in care una sau mai multe reglementari tehnice permit producatorului ca intr-o perioada de tranzitie sa opteze pentru un anumit regim pe care sa il aplice produsului, marcajul CE semnifica conformitatea numai cu prevederile reglementarilor tehnice aplicate de catre producator; in acest caz, in documentele, avizele sau instructiunile care insotesc produsele sau, acolo unde este cazul, pe placutele cu datele tehnice principale ale acestora se mentioneaza datele de identificare a directivelor europene aplicate, asa cum au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, preluate prin reglementarile tehnice.
4. Orice produs din domeniul reglementat trebuie sa poarte marcajul CE, cu exceptia situatiilor pentru care reglementarile tehnice prevad altfel: aceste exceptii constituie derogari nu de la cerinta marcajului, ci de la procedurile administrative de evaluare a conformitatii, care in unele cazuri pot fi socotite prea dificile; in aceste situatii de exceptie trebuie sa se prezinte justificarile pe care se bazeaza exceptarea sau derogarea de la cerinta marcajului.
5. Marcajul CE este singurul marcaj care semnifica faptul ca produsele sunt conforme cu cerintele prevazute in reglementarile tehnice.
6. Ulterior datei aderarii Romaniei la Uniunea Europeana se interzice autoritatilor competente sa introduca in reglementarile tehnice referiri la alte marcaje de conformitate decat marcajul CE.
7. Marcajul CE se aplica la sfarsitul fazei de control al productiei.
8. Marcajul CE este urmat de numarul de identificare a organismului notificat implicat in faza de control al productiei.
9. Unui organism notificat trebuie sa i se atribuie acelasi numar atunci cand notificarea se face pentru mai multe reglementari tehnice. 10. In situatia in care reglementarea tehnica cuprinde prevederi referitoare la utilizarea anumitor produse, marcajul CE si numarul de identificare a organismului notificat poate fi urmat de o pictograma sau orice alta marca care indica, de exemplu, categoria de utilizare.
11. Un produs poate purta marci diferite, de exemplu: marci care indica conformitatea cu standardele romane si/sau standardele nationale ale unui stat membru al Uniunii Europene sau cu alte reglementari, cu conditia ca aceste marci sa nu poata fi confundate cu marcajul CE; aceste marci pot fi aplicate numai pe produs, pe ambalajul sau pe documentele insotitoare ale produsului, cu conditia ca lizibilitatea si vizibilitatea marcajului CE sa nu fie afectate.
12. Marcajul CE trebuie aplicat de catre producator sau de catre reprezentantul autorizat al acestuia; in mod exceptional, in cazuri justificate, reglementarile tehnice pot prevedea ca marcajul CE sa poata fi aplicat de catre persoana responsabila cu introducerea pe piata a produsului.
13. Numarul de identificare a organismului notificat trebuie aplicat sub responsabilitatea acestuia fie de catre acest organism, fie de producator sau reprezentantul sau autorizat.
14. Reglementarea tehnica trebuie sa contina prevederi pentru eliminarea posibilitatii de confuzie si utilizare abuziva a marcajului CE; fara a aduce atingere dispozitiilor din reglementarea tehnica respectiva, referitor la aplicarea clauzei de salvgardare, daca organul de control stabileste ca marcajul CE a fost aplicat necorespunzator, producatorul, reprezentantul sau autorizat sau, in mod exceptional, daca reglementarea tehnica specifica prevede astfel, persoana responsabila cu introducerea pe piata ori punerea in functiune a produsului are obligatia sa aduca produsul in stare de conformitate si sa puna capat incalcarii prevederilor legale, pe baza conditiilor impuse de autoritatile competente prin reglementarile tehnice; atunci cand situatia de neconformitate continua, organul de control trebuie sa ia toate masurile corespunzatoare pentru a restrictiona sau a interzice introducerea pe piata sau punerea in functiune a produsului respectiv ori pentru a asigura retragerea de pe piata a acestuia, in concordanta cu procedurile stabilite prin clauzele de salvgardare.
15. Prevederile prezentei anexe se completeaza cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. q), ale art. 12 si ale art. 20-22 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, republicata.
16. In perioada de tranzitie prevazuta la art. 29 din Legea nr. 608/2001, republicata, prevederile prezentei anexe se aplica si marcajului national de conformitate CS.